GRUK
GRUK Helserådet Legevaktsiden Norsk Epi Info
Velkommen til GRUK

Kontakt oss

Reduserer gapet mellom teori og praksis

Bakgrunn

Ansatte

Forbedring av pasienttilfredshet

KPA

Prosessforbedring

Helserådet

E-postlister

Sykepleierråd

Legesamarbeid

Epi Info

Nyttig å ha

SATS

KUForum

Elektronisk oppslagsverk for medarbeidere ved legevakter og allmennlegekontorer


GRUK Beslutningsstøtte Sykepleierråd

Medarbeiderråd for legevakter og allmennlegekontorer er et elektronisk oppslagsverk som redegjør for håndtering av den første kontakten i luka eller på telefonen med pasientene. Verket inneholder hjelp til kartlegging, rådgivning og prioritering ved de vanligste kontaktårsaker i en uselektert allmennlegepraksis eller legevakt.

Bakgrunnen for prosedyrene har vært å sikre en best mulig faglig praksis og en ensartet vurdering og prioritering av henvendelser til legevakten eller legekontoret. En kan bruke verktøyet mens en snakker med pasienten, eller som grunnlag for delegering av oppgaver, opplæring og faglige diskusjoner.

Innholdet er ikke noen fullstendig oppskrift med detaljert anvisning på håndtering av alle mulige situasjoner, men en hjelp til ikke å overse viktige spørsmål eller tilstander. Det forutsettes dog at brukeren foretar en selvstendig vurdering som helsepersonell av hvert tilfelle.

Forholdet til Medisinsk Indeks

Ved alle henvendelser til legevakt og legekontor, skal medarbeideren til enhver tid ha beredskap på at det kan foreligge en alvorlig akutt tilstand. Oppslagsverket Medisinsk Indeks for kriteriebasert respons og rådgivning (Den norske lægeforening/The Laerdal Foundation for Acute Medicine) gir anvisninger på standardisert spørsmålsstilling for registrering og prioritering av ambulanse-rekvirering, førstehjelp og rådgivning. I medarbeiderrådene er det henvisning til Medisinsk Index ved en rekke tilstander.

Redaksjonsgruppe

Sykepleier Elisabeth Holm Hansen, lege Gisle Roksund, lege Tor Carlsen, lege Vegard Høgli utgjør redaksjonen for verket. En referansegruppe bestående av brukere gir innspill til redaksjonen.

Abonnement

Innholdet i verktøyet vil kontinuerlig bli utvidet og ajourført. Ved å tegne abonnement vil en kunne laste ned eller få tilsendt nye utgaver etter hvert som de blir utgitt, og en kan også melde ønsker om tillegg og forbedringer som redaksjonen vil innføre så langt mulig.

Historikk

Sykepleiergruppen ved Skien og Siljan legevakt startet utviklingen av prosedyresamlingen Sykepleierråd ved Skien og Siljan legevakt som et tillegg til Prosedyreperm for samhandling mellom leger i første- og annenlinjetjenesten i Telemark. Førsteutgaven forelå i papirversjon i 1989, og elektronisk i 1992. Finansiert av Kvalitetsfondet i Den norske legeforening, ble verktøyet i 1996 omarbeidet og videreutviklet av oversykepleier Elisabeth Holm Hansen ved Skien og Siljan legevakt, og det medisinske innholdet godkjent av medisinsk-faglig ansvarlig, daværende kommunelege Gisle Roksund i Skien.

Etter avtale med Den norske lægeforenings kvalitetsfond, videreføres arbeidet i regi av stiftelsen GRUK - Gruppe for kvalitetsutvikling i helsetjenesten (www.gruk.no)

Villkår for bruk

Vi har benyttet nomenklaturen for styrke og dokumentasjonen for retningslinjer slik den fremkommer i Helsetilsynets: Retningslinjer for retningslinjer. Ved å høyreklikke på en artikkel, vil en kunne se hvilken styrke et råd har i henhold til denne nomenklaturen, og finne eventuelle litteraturreferanser.

Det er bare i de tilfeller der behandling eller kontakt avsluttes av medarbeideren, at rådene kan klassifiseres som en fullstendig, klinisk retningslinje for de ulike sykdommer.

Hoveddelen av verket er en faglig retningslinje for kartlegging og vurdering av uselekterte pasienthenvendelser til legevakt og allmennlegekontor.

Vi har funnet lite forskningsbaserte retningslinjer for håndtering av uselekterte pasienthenvendelser i allmennlege- og legevaktsammenheng. I mangel av forskningsbasert kunnskap, antar vi at erfaringsbasert kunnskap vil kunne være et nyttig hjelpemiddel.

I dette tilfellet er det faglige grunnlaget erfaringsbasert kunnskap fra mangeårig praktisk håndtering av pasienter ved Skien og Siljan legevakt. Så langt redaksjonen har kunnet sikre det, samsvarer innholdet med allment aksepterte faglige normer. I henhold til Helsetilsynets nomenklatur, må likevel rådene klassifiseres som: Gruppe C: Svak anbefaling, dokumentasjon gruppe IV.

Rådene må derfor brukes med dette forbehold: Bruken av dette verket fritar ikke brukeren for sitt selvstendige ansvar gjennom helsepersonelloven. Dette skyldes også at ingen skriftlige prosedyrer kan fullt ut ta høyde for alle tolkningsmuligheter som kan oppstå i alle tenkelige kliniske situasjoner.
Siste nytt
Elektronisk oppslagsverk for medarbeidere ved legevakter og allmennlegekontorer
( 05.11.2001 )
Endringer i E-postlista Kompass
( 04.09.2001 )