GRUK
GRUK Helserådet Legevaktsiden Norsk Epi Info
Velkommen til GRUK

Kontakt oss

Reduserer gapet mellom teori og praksis

Bakgrunn

Ansatte

Forbedring av pasienttilfredshet

KPA

Prosessforbedring

Helserådet

E-postlister

Sykepleierråd

Legesamarbeid

Epi Info

Ezlex

Nyttig å ha

SATS

KUForum

KPA-prosjekt gjennomført i Østfold


GRUK Metoder KPA Erfaringer med KPA

Som ledd i et toårig samarbeidsprosjekt mellom 8 kommuner i Indre Østfold og lokalpsykiatrien kalt ”Pasienten viser vei til en bedre psykiatritjeneste”, ble det besluttet å innføre en ressursbasert case management modell kalt koordinering av psykososialt arbeid (KPA). Målet var å bedre oppfølging av brukere med psykisk funksjonshemning og langvarige og sammensatte hjelpebehov.

41 brukere fikk tildelt hver sin personlig koordinator som skulle følge dem opp i tjenestenettverket. Koordinatorene fikk opplæring og veiledning i modellen gjennom tverrfaglige veiledningsgrupper. Veilederne kom fra lokalpsykiatrien og fikk opplæring i KPA og i metodeveiledning. Veiledningsgruppene møttes 1 1/2 time hver 14. dag i ett år. Her fikk koordinatorene metodeveiledning på oppfølgingen av sin bruker i tråd med et skriftlig handlingsprogram. Som ledd i opplæringen, og for å kvalitetsvurdere arbeidet, lærte koordinatorene å måle sin egen arbeidsprosess og effekten av denne for brukerne.

Hver kommune og lokalpsykiatrien opprettet en tilrettelegger som skulle sikre forankring av KPA i nettverket og sikre at koordinatorene hadde nødvendig legitimitet og rammebetingelser for å gjennomføre arbeidet. Stiftelsen Gruppe for kvalitetsutvikling i helsetjenesten (GRUK) var prosjektansvarlig for innføringen, sammen med prosjektleder for ”Pasienten viser vei”.

Prosjektet ble gjennomført etter planen. Resultater viser at brukerne får et bedre tilbud og får dekket flere av sine behov. Brukertilfredsheten øker i takt med dette. Mange brukere forteller hvordan systematisk oppfølging med en ansvarlig koordinator førte til store endringer i deres livssituasjon og livskvalitet.

Koordinatorene har lært å arbeide etter KPA modellen, selv om arbeidsprosessen ikke er sluttført for alle koordinatorer etter 12 måneder. Koordinatorene er godt fornøyd med veiledningen, selv om de ønsker enda større vekt på metodeveiledning. Veilederne opplever å bli bedre kjent med kommunens medarbeidere og forteller at samarbeidet har blitt bedre.
De følte seg usikre på modellen og på sin rolle som veiledere i modellen når de startet, og det tok en del måneder før alle var fortrolige med dette. De ønsket seg bedre opplæring i KPA i starten av prosjektet og mer veiledning på sin veiledning underveis.

Tilretteleggere og ledere i kommunene og psykiatrien rapporterer om bedret samarbeid omkring brukerne på tvers av etater i kommunen og mellom 1. og 2 linjen. Psykiatrien og kommunene har bestemt seg for å fortsette med modellen. Det gjenstår en del arbeid før rollen som personlig koordinator og arbeidsbetingelsene for disse er godt forankret i alle deltagende organisasjoner. Prosjektledelsen anbefaler at tilretteleggerne fortsetter sitt arbeid når prosjektet er slutt.


Vedlagte filer

Gruk-Rapport 02-2002.pdf
Rapport fra KPA prosjekt Østfold 2001

Kommentarliste


Det finnes ingen kommentarer

Siste nytt
Prosedyrepermen for leger i Telemark er klar for levering!
( 06.03.2002 )
EpiGram - Et enkelt dataprogram for enkle tegneoppgaver. Nå på norsk!
( 01.03.2002 )
KPA-prosjekt gjennomført i Østfold
( 21.02.2002 )
Elektronisk oppslagsverk for medarbeidere ved legevakter og allmennlegekontorer
( 05.11.2001 )
Endringer i E-postlista Kompass
( 04.09.2001 )